Welkom bij de kennel Mighty MidgetFokplannen


Trieste melding !!! Tot onze grote vebazing betreuren we het besluit van Minister Carola Schouten om geen verdere stappen te willen ondernemen met de Raad van Beheer en ons aangeboden fokplan te accepteren. Daarin worden de stamboom honden nog uitgebreider gecontroleerd a) voor een database gezondheid b) voordat er mee gefokt mag worden.

NEE er mag met honden met een CFR <0,3 niet meer gefokt worden ras of niet ! verder gezond getest of niet?!? ohja importeren van alle oostblok hondenhandel mag wel!
De WERELD op zijn kop! Voor het onderzoek van de Universtiteit Utrecht is geen Boston op tafel geweest 70% stamboomloze ,Engelse-,Franse bullen en Mopshonden!

UITERAARD VECHTEN WE TERUG VOOR ONZE MOOIE WELDEGELIJK GEZONDE ACTIEVE BOSTONS , HELAAS KOST DIT VEEL TIJD EN TOT DIE TIJD GEEN PUPS UIT VERANTWOORDE FOK.
Verklaring van de Boston Terriër Club Nederland, Commedia Mopshonden Vereniging, de Hollandse Bulldogen Club, de Engelse Bulldog Club Nederland, de Bulldog Club Nederland en de Shih Tzu Club Nederland m.b.t. het beleid van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland t.a.v. kortsnuitige honden.
De Raad van Beheer is verbaasd en ontstemd over de open brief van de voorzitter van de FCI en voelt zich geschoffeerd. Wij voelen ons door de Raad van Beheer belazerd, niet gehoord en in de steek gelaten. Het optreden van de Raad van Beheer is dusdanig dat wij geen vertrouwen meer hebben in de wijze waarop de Raad van Beheer ten aanzien van de kortsnuitige honden handelt. Op 4 juni 2020 zijn wij als rasverenigingen van kortsnuitige honden bijeen met de Raad van Beheer en wij verwachten van de Raad van Beheer dat die acties worden ondernomen die het vertrouwen weer enigszins kunnen herstellen. Om een genuanceerder beeld te schetsen dan de Raad van Beheer heeft gegeven in antwoord op de brief van de voorzitter van de FCI allereerst het chronologische overzicht met betrekking tot de gezondheid en welzijn van honden: Sinds 1988, met het verschijnen van het boekwerkje “Mooi, mooier, moois: schadelijke raskenmerken bij rashonden” wordt er aandacht gevraagd voor de gezondheid en welzijn van de rashond. De actie die hierop door het toenmalige bestuur van de Raad van Beheer volgde was het versturen van een exemplaar aan de verenigingen en keurmeesters. Daarna bleef het vele jaren bij de Raad niet op de agenda te staan. Sinds 2011 zijn de keurmeesters verplicht verslag te doen van de diverse gezondheidsaspecten van de ter keuring aangeboden RSI-rassen op tentoonstellingen. Hiermede worden ook de keurmeesters betrokken bij het welzijns- en gezondheidsaspect. Pas in 2017 wordt de eerste rapportage van deze gegevens over 2016 ter beschikking gesteld van de rasverenigingen. Pas sinds 2013 wordt er veel aandacht besteed om de genenpool gezond te houden en werden diverse maatregelingen genomen om inteelt tegen te gaan en lijnteelt te beperken. Gaandeweg werden diverse maatregelen in het Kynologisch Reglement (KR) opgenomen om gezondheid en welzijn te bevorderen. Naast het chippen van de pups werd nu ook DNA afgenomen om de juistheid van de afstamming te bevestigen en onderzoek naar afwijkingen in de populatie mogelijk te maken. Er zou sprake zijn van diverse computerprogramma’s om te kunnen sturen op inteelt en verwantschap. In 2013 worden er convenanten met betrekking tot de Cavalier King Charles Spaniel en de Engelse Bulldog afgesloten om het welzijn en de gezondheid van deze rassen te verbeteren. Verder dienden alle rasverenigingen fokreglementen op te stellen met daarin op te nemen de noodzakelijke en verplichte onderzoeken om de gezondheid verder te bevorderen. In 2014 wordt een intentieverklaring overhandigd aan de toenmalige staatsecretaris van LNV en wordt gestart met het project Fairfok.
Op 15 september 2015 deelde de Raad van Beheer in een bijeenkomst over Fairfok het volgende mede: “Naar schatting komen zo’n 50.000 illegale pups jaarlijks ons land binnen. Door de volstrekt onvoldoende verzorging en socialisatie is deze diertjes veelal geen lang en gezond leven beschoren. Mede aan deze toestanden heeft de Nederlandse rashond zijn slechte naam te danken. Wat ons betreft komt het Fairfok-plan, waarin wij ons duidelijk onderscheiden van deze illegale handel, dan ook geen dag te vroeg. Wij moeten blijven vertellen wat we doen, hoe goed we het doen en dat we het nog beter gaan doen”.
In het jaarverslag van de Raad van Beheer over 2015 lezen we het volgende:
“Engelse Bulldog wordt gezonder In december 2013 heeft de Raad van Beheer met de desbetreffende rasverenigingen een convenant gesloten om de gezondheid van de Engelse Bulldog te verbeteren. Ruim een jaar na dato is de conclusie dat de fokgeschiktheidskeuringen werken. De honden die voor een keuring worden aangeboden, worden namelijk steeds ‘beter’. Ze snurken minder en lopen meestal makkelijker. Het succes blijft niet onopgemerkt: Finland, Denemarken en Japan tonen veel interesse voor de Nederlandse aanpak”. Verder start in 2015 de campagne “Waarom een stamboomhond” met als motto: “De stamboomhond, een hond uit een goed nest”. Ook wordt “hard” gewerkt aan een normenmatrix, waarin per ras gezondheidsonderzoeken zijn opgenomen, die verplicht zijn bij honden waarmee gefokt gaat worden. In 2016 heeft de Raad de intentie een campagne te starten om de illegale handel met alle partners van Fairfok aan te pakken.
De intentie is ook samen te werken met het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Doelstelling is dat er een boodschap komt, met alle betrokkenen als afzender, die de koper helpt bij het herkennen van de legale, gezonde en sociale pup. Is het bij een intentie gebleven? In 2017 is een delegatie van de Raad van Beheer aanwezig op een internationaal gezondheids workshop in Parijs. Daar toont de Raad van Beheer het beleid dat zij voorstaan om te komen tot gezondere honden. Men toont daar een foto van een Franse Bulldog met een langere snuit dan in de rasstandaard is aangegeven. Dit beleid is niet besproken en gecommuniceerd met de Nederlandse rasverenigingen. Verder wordt in 2017 veel aandacht gegeven aan de campagne “Waarom een stamboomhond”. Voor de gezondheid en welzijn van de rashond constateren we weinig activiteiten, men is blijkbaar te druk met het promoten en de voorbereidingen van de Worldwinner 2018 te Amsterdam. Een uitzondering is dat men met behulp van DNA-onderzoek een erfelijke afwijking bij het Markiesje voortijdig kan signaleren. Verder houdt men een voorlichtingsavond over het Lundehondsyndroom. Met de rasverenigingen van de Engelse Bulldog wordt een nieuw convenant afgesloten waarbij de eisen van de fokdieren worden aangescherpt. In 2018 presenteert de Raad van Beheer het Nederlandse Fairfok programma aan het Europese parlement. Er is veel bijval voor de Nederlandse aanpak.
Er is veel overleg met het Ministerie over op te stellen handhavingsregels voor kortsnuitige honden. Dit doet de Raad van Beheer zonder de desbetreffende rasverenigingen te consulteren of op de hoogte te stellen. Dat het niet meer alleen gaat om de Engelse Bulldog, de Franse Bulldog en de Mopshond is dan al bekend bij de Raad van Beheer, maar wordt niet gedeeld met de rasverenigingen van de Affenpinscher, Boston Terriër, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Pekingees en de Shih Tzu. Op 22 maart 2019 maakt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de uitvoeringsregels betreffende kortsnuitige honden bekend. Het fokken met kortsnuitige honden is per direct illegaal. Was de Raad van Beheer hiervan niet eerder op de hoogte gesteld? De Raad van Beheer organiseerde naar aanleiding hiervan een aantal voorlichtingsbijeenkomsten voor de rasverenigingen en fokkers van de kortsnuitige rassen. Duidelijk werd dat er nog een mogelijkheid was om in een fokbegeleidingsplan aan te geven hoe de kynologie om zou gaan om te komen tot een beter welzijn en gezondere kortsnuitige honden. De kynologie reageerde direct en na een (afgedwongen) samenwerking met de verenigingen van de kortsnuitige rassen stelde de Raad van Beheer een fokbegeleidingsplan op, waarbij het ook mogelijk zou blijven te fokken volgens de rasstandaard. De ledenvergadering van o.a. de Shih Tzu Club Nederland en de Pekingees- en Dwergspanielclub hebben dit plan in een extra ledenvergadering aanvaard en de besturen mandaat gegeven dit verder uit te werken in een convenant met de Raad van Beheer. Het fokbegeleidingsplan is begin augustus 2019 ter goedkeuring opgestuurd naar het Ministerie. De anti-rashonden lobby, onder aanvoering van Dier & Recht, laat weten dat het fokken van kortsnuitige honden sinds maart 2019 verboden is en vraagt de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) te handhaven. De druk op de Minister wordt verhoogd met het stellen van een reeks Kamervragen door de Partij voor de Dieren. En toen bleef het lange tijd stil van de zijde van het Ministerie, te druk wegens de maatregelen die getroffen moesten worden om de uitstoot van stikstof te beperken. Op 22 januari 2020 is er een bijeenkomst van de Raad van Beheer met vertegenwoordigers van de rasverenigingen van kortsnuitige honden.

Met Fairdog gaat de Raad van Beheer met vele partners verder om in 2020 te komen met een website waar o.a. op een verantwoorde manier gefokte honden te koop worden aangeboden. Onder deze partners vinden we de Vereniging van Beroepsmatige kennelhouders, de Dierenbescherming en Dier & Recht. De Dierenbescherming heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken rassen te willen verbieden, o.a. de Cavalier King Charles Spaniel. Dier & Recht is uitgesproken anti-rashond en wil ook een verbod op het houden van hondententoonstellingen. De Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders heeft op initiatief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in februari 2008 een projectgroep ingesteld voor het ontwikkelen van een vrijwillig certificeringsysteem voor de honden- en kattensector. De certificering moest zich richten op personen en organisaties, die met meer dan alleen hun eigen honden en katten te maken hebben, zoals fokkers, handelaren, pension- en asielhouders, trimmers en uitlaatdiensten. In de projectroep zit of zat ook de Raad van Beheer. We zijn nu 12 jaar verder en er is nog steeds geen goedgekeurd Keurmerk. Als er na 12 jaar nog steeds geen keurmerk is, hoe moeten we dan in 2020 een Fairdog website de lucht inkrijgen? De Raad van Beheer stelde niet leidend te zijn, wel zitting te hebben in de stuurgroep van Fairdog, doch de website Fairdog staat wel op de server van de Raad van Beheer, houdenvanhonden.nl. Op de vraag wat er gebeurt als er een NEE komt van de Minister wordt door de Raad van Beheer geen antwoord gegeven. De Raad geeft aan dat daarover pas gesproken kan worden met de desbetreffende rasverenigingen als het NEE antwoord er daadwerkelijk is. Mocht het Ministerie kennis krijgen van het uitwerken van een NEE alternatief, dan zou dit een afkeuring in de hand werken. Wel erkende de Raad van Beheer dat men signalen had dat het fokbegeleidingsplan zou worden afgekeurd. Eind 2019 heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij diverse fokkers van kortsnuitige rassen een controle uitgevoerd. Ook bij een fokker van Shih Tzu. De controleur van de NVWA werd vergezeld door een controleur van de Dierenbescherming. De controleur van de Dierenbescherming liet direct weten geen problemen te hebben geconstateerd en sprak de wens uit dat zij zou willen dat alle fokkers zo zorgvuldig en netjes te werk zouden gaan. Eind april 2020 kreeg deze fokker een waarschuwing. De drie aanwezige Shih Tzu hadden volgens de handhavingsregels een te korte snuit. Bij volgende overtredingen zullen zwaardere straffen volgen. De NVWA stelt in hun waarschuwing, dat de pups welzijns- en gezondheidsproblemen kunnen ontwikkelen. Dit op grond van het enkele feit dat de snuit/schedel verhouding van de moederhond niet de gewenste ratio heeft. De snuit/schedel van de vaderhond is niet onderzocht. Het is stuitend dat in de handhavingsregels het uitgangspunt is dat kortsnuitige honden per definitie ongezond zijn en dit niet bevorderlijk is voor het welzijn. Dier & Recht zocht direct na het bekend worden van de uitgegeven waarschuwingen door de NVWA de pers en stelde vast dat het verbod op het fokken met kortsnuitige honden nu definitief is.
Diverse kranten en een Tv-station hebben hierin van bericht. Begin mei 2020 krijgt de Raad van Beheer antwoord van de Minister. Het ingediende fokbegeleidingsplan is afgewezen. Op 11 mei 2020 licht de Raad van Beheer, zonder overleg met de desbetreffende rasverenigingen, de kynologie in. Fokkers en rasverenigingen van kortsnuitige honden worden geconfronteerd met een nieuwe procedure met betrekking tot de afgifte van stambomen voor de 20 kortsnuitige honden. Voor pups, geboren uit dekkingen vanaf 18 mei 2020 die niet voldoen aan de criteria in de handhavingsregels krijgen niet meer een stamboom, tenzij één van de ouders wel de gewenste neus/lengte verhouding heeft. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit in ongeveer twee weken is bedacht en uitgewerkt. Blijkbaar lag het alternatieve plan al klaar. Een plan dat men niet heeft willen bespreken met de desbetreffende rasverenigingen. Wij kunnen uit de publicatie van de Raad van Beheer slechts concluderen dat de Raad van Beheer de kortsnuitige rassen heeft opgegeven en de criteria van de handhavingsregels overneemt en onderstreept. Is nu de zijde van Dier & Recht gekozen? Dier & Recht is een goed georganiseerde organisatie met een uitstekend netwerk. Men heeft gemakkelijk toegang tot de pers, de politiek, de media. Veel dierenartsen delen de standpunten van Dier & recht en verwijzen liever naar de Rashondenwijzer van Dier & Recht dan naar de informatie van het (onafhankelijk) Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG). Verguld met het afwijzen van het fokbegeleidingsplan is door Dier & Recht gelijk de publiciteit gezocht, kranten, nieuwswebsites en televisie melden het einde van de fokkerij van kortsnuitige honden. Een week later verkondigd Dier & recht zich nu te richten op de dwergrassen (honden onder de 10 kg) en honden die constant “hoofdpijn” hebben. En dit is niet het einde, denk aan dogachtigen, kortbenigen en honden met rimpels etc.

Het is extra zuur als we in het jaarverslag 2019 van de Raad van Beheer het volgende lezen:
“Neuslengte
De Raad van Beheer vindt dat de lengte van de neus (ten opzichte van de lengte van de schedel) geen op zichzelf staand uitsluitend criterium moet zijn. In de procedure voor de stamboomafgifte maken we nu geen uitzondering voor kortsnuitige honden. Enige uitzondering zijn de al jaren geldende aanvullende voorwaarden voor de Engelse Bulldog. Er geldt op dit moment geen weigering van stamboomafgifte voor kortsnuitige hondenrassen”. Er is onvoldoende nagedacht over de consequenties van de aangepaste registratieprocedure voor kortsnuitige honden. Er is nu ruimte voor bastaarden en honden die sterk gaan afwijken van de rasstandaard en die worden opgenomen in het stamboek. Keurmeesters, die deze honden op exposities ter keuring krijgen aangeboden, zullen deze honden kunnen diskwalificeren of beduidend lager kwalificeren, omdat zij niet het type tonen dat de standaard voorschrijft. Deze honden krijgen een stamboom die door de aangesloten kennelclubs bij de FCI bij import erkend moeten worden. Er wordt voorbij gegaan aan het culture erfgoed dat deze rassen vertegenwoordigen. In feite geeft de Raad van Beheer met deze maatregel aan de nieuwe uitvoeringsregels te volgen. De Raad van Beheer geeft aan dat één van de doelstellingen is: “de bevordering van de gezondheid en het welzijn van honden en hondenpopulaties”. Met de genomen maatregelen is dit onmogelijk. De fokkerij van kortsnuitige rashonden zoals omschreven in de rasstandaard, in Nederland is door de maatregel van de Raad van Beheer niet langer mogelijk. De vraag blijft en dit betekent dat de aanvoer uit het buitenland zal toenemen. Niemand ontkent, dat vooral de honden die in het Oostblok worden gefokt, veel welzijn- en gezondheidsproblemen hebben. Veel van deze handel is illegaal en de winst staat bij de handelaren voorop. De Minister wil hiertegen niet optreden. Een importverbod van kortsnuitige honden betekend ook dat er geen kortsnuitige honden met een FCI of Engelse KC stamboom meer kan worden ingevoerd. Het houden van kortsnuitige honden is niet verboden. Hoe valt dit nu ingenomen standpunt te rijmen met de campagne “Waarom een stamboom-hond met als motto: “De stamboomhond, een hond uit een goed nest”. Is de kortsnuitige rashond opeens niet meer gezond of gezonder? Met alle regels rondom de Nederlandse fokkerij van rashonden (dus honden met een Nederlandse stamboom) zijn wij van mening dat deze wel degelijk gezond is. Hoe kan ons overkoepelend orgaan dit nu opeens ontkennen. Rashonden worden ontwormd en ingeënt afgegeven aan de nieuwe eigenaar. Voordat een dierenarts mag enten moet hij vaststellen dat de hond is gechipt en het chipnummer overeenkomt met het nummer is het dierenpaspoort. Voor de enting wordt de pup onderzocht op de gezondheid en hiervan wordt aantekening gemaakt in het dierenpaspoort. Het is dus onzin te stellen dat de pup met een stamboom ongezond zijn. Internationaal krijgt de Raad van Beheer veel kritiek. Vele buitenlandse rasverenigingen, de FCI en de Engelse, Franse en Zweedse kennelclubs hebben aangegeven dat de criteria niet deugen.
Zij wijzen alle op wetenschappelijk onderzoek. Nederland heeft zich enkel gebaseerd op een rapport van de Faculteit van Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, een rapport gebaseerd op boekenonderzoek. De Raad van Beheer geeft aan dat bij het blijven registreren van brachycefale rassen, het een kwestie van tijd is voordat de Minister een wet aan de Raad van Beheer oplegt, die het registreren verbiedt. Het per direct beperken van de stamboomafgiftes voor kortsnuitige honden is nu dus nog niet nodig en er is dus blijkbaar genoeg tijd voor overleg met betrokkenen. De Raad van Beheer geeft aan dat zij zeer begaan is met zijn fokkers en alle erkende FCI-rassen. Het niet langer afgeven van stambomen voor pups geboren uit combinaties van rastypische ouders laat iets anders zien. De fokkers zien dit anders en voelen zich in de steek gelaten, de uitvoeringsregels zijn onbillijk, onredelijk en discriminerend. De publicatie van de Raad van Beheer wordt opgevat als verraad aan hun rassen, rassen die zij met veel inspanning, veelal al jaren fokken, hierbij kosten noch moeite besparen en doordrongen zijn dat zij enkel gezonde pups willen fokken. Waarom deze fokkers niet juridisch bijstaan en via beroepszaken zorgdragen voor jurisprudentie die de uitvoeringsregels verduidelijken. Fokkers, die er alles aan doen, met inachtneming van alle regels die we stellen, kunnen o.i. niet redelijkerwijs beschuldigd worden dat zij niet alles in het werk hebben gesteld gezonde honden te fokken. Natuurlijk hebben de beperkende maatregelen ten gevolge van de cocid19 pandemie het moeilijk gemaakt overleg te voeren, maar dit is geen excuus de rasverenigingen zo respectloos te behandelen.

De besturen van de Boston Terriër Club Nederland, Commedia Mopshonden Vereniging, de Hollandse Bulldogen Club, de Engelse Bulldog Club Nederland, de Engelse Bulldog Club en de Shih Tzu Club Nederland.

3 juni 2020

Overige media

U vindt mij ook op

© mighty midget links